Webmaster

Discover Group


 

Depunere dosar

PLATA PENSIEI

1. PLATA SUMELOR RĂMASE NEÎNCASATE DE CĂTRE PENSIONARUL DECEDAT
Sumele rămase neîncasate de către pensionarul decedat se plătesc:
a) soţului supravieţuitor;
b) copiilor;
c) părinţilor;
d) în lipsa acestora, moştenitorilor în condiţiile dreptului comun.

Actele necesare în vederea acordării acestor sume sunt, după caz:
cerere (anexa nr. 9) DESCARCA AICI
–  certificatul de deces, în original şi în copie;
–  actul de identitate al solicitantului (original şi în copie);
–  acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul (original şi copie);
–  certificatul de moştenitor (original şi copie);
–  copia talonului de plată a pensiei persoanei decedate, după caz.

Actele se transmit prin email la adresa cjpbrasov@cnpp.ro sau prin posta prin scrisoare recomandata/ depunere personala la sediul Casei Judetene de Pensii Brasov. Va rugam sa mentionati si un numar de telefon pentru eventualitatea in care este necesar sa fiti contactat.

2. REORDONANTAREA DREPTURILOR DE PENSIE NEINCASATE
In situatia in care pensionarul nu a ridicat drepturile de pensie transmise prin mandat postal, nefiind gasit de catre factorul postal la domiciliu, sau in situatia inchiderii contului bancar, acesta poate solicita reordonantarea drepturilor de pensie.
Documentele necesare sunt:
-cerere de reordonantare – DESCARCA AICI
-copie carte de identitate
-copie decizie/cupon de pensie
Actele se transmit prin email la adresa cjpbrasov@cnpp.ro sau prin posta prin scrisoare recomandata/ depunere personala la sediul Casei Judetene de Pensii Brasov. Va rugam sa mentionati si un numar de telefon pentru eventualitatea in care este necesar sa fiti contactat.

3.  TALONUL DE PLATA A PENSIEI PRIN MANDAT POSTAL
În situaţia beneficiarilor care au optat pentru efectuarea plăţii drepturilor băneşti la domiciliu sau, după caz, la reşedinţă, Compania Naţională «Poşta Română» - S.A. remite lunar acestora drepturile băneşti şi documentul de plată întocmit de CNPP.
In cazul in care talonul de plata a pensiei a fost returnat Casei Judetene de Pensii Brasov, pensionarul nefiind gasit la domiciliul de catre factorul postal, acesta nu se restituie pensionarului.
In acest sens, pensionarul va putea solicita o adeverinta cu veniturile din pensie care sa tina loc de talon de plata a pensiei.
Documentele necesare pentru eliberarea adeverintei sunt:
-cerere prin care se solicita eliberearea unei adeverinte care sa ateste calitatea de pensionar si venitul din pensie
-copie carte de identitate
-copie decizie de pensie/ talon de pensie mai vechi

Actele se transmit prin email la adresa cjpbrasov@cnpp.ro sau prin posta prin scrisoare recomandata/ depunere personala la sediul Casei Judetene de Pensii Brasov. Va rugam sa mentionati si un numar de telefon pentru eventualitatea in care este necesar sa fiti contactat.

4. PLATA PENSIEI IN CONT BANCAR
Pentru plata pensiei in cont bancar deschis la o unitate bancara pe teritoriul Romaniei cu care Casa Nationala de Pensii Publice a incheiat conventie, pensionarul va parcurge urmatoarea procedura:
Se prezinta la o unitate bancara cu decizia de pensionare emisa de Casa Judeteana de Pensii Brasov si carte de identitate si solicita virarea pensiei in cont de pensie.
Banca va trasnmite toate datele necesare platii pensiei in cont, fara a fi necesar ca pensionarul sa se mai deplaseze la Casa Judeteana de Pensii Brasov.
Plata pensiei in cont se va efectua in maxim 2-3 luni de la prezentarea la unitatea bancara, interval in care pensia va fi transmisa in continuare prin mandat postal.
În situaţia beneficiarilor care au optat pentru efectuarea plăţii drepturilor de pensie în cont curent sau în cont de card, documentul de informare cu privire la sumele plătite, întocmit de CNPP, este transmis lunar la domiciliul sau, după caz, la reşedinţa acestora, cu serviciul de corespondenţă standard (postal).

In situatia in care documentul de informare (talonul de pensie) nu a parvenit destinatarului, pensionarul va putea solicita o adeverinta cu veniturile din pensie care sa tina loc de talon de plata a pensiei.
Documentele necesare pentru eliberarea adeverintei sunt:
-cerere prin care se solicita eliberearea unei adeverinte care sa ateste calitatea de pensionar si venitul din pensie
-copie carte de identitate
-copie decizie de pensie/ talon de pensie mai vechi

Actele se transmit prin email la adresa cjpbrasov@cnpp.ro sau prin posta prin scrisoare recomandata/ depunere personala la sediul Casei Judetene de Pensii Brasov. Va rugam sa mentionati si un numar de telefon pentru eventualitatea in care este necesar sa fiti contactat.

5. PLATA PENSIEI LA O ALTA ADRESA
In cazul in care pensionarul si-a schimbat adresa  la care se face plata pensiei, acesta va putea solicita plata la noua adresa, sens in care va depune la Casa Judeteana de Pensii Brasov, urmatoarele documente:
-cerere tip –DESCARCA AICI
-cupon de pensie- copie
-carte de identitate in care este mentionata noua adresa.
Actele se transmit prin email la adresa cjpbrasov@cnpp.ro sau prin posta prin scrisoare recomandata/ depunere personala la sediul Casei Judetene de Pensii Brasov. Va rugam sa mentionati si un numar de telefon pentru eventualitatea in care este necesar sa fiti contactat.

6. PLATA PENSIEI PRIN MANDATAR
Procura specială se emite potrivit reglementărilor legale în materie.
Procura specială care nu este emisă în limba română şi, după caz, apostila vor fi traduse şi legalizate.
Procura specială este valabilă 18 luni.

ORDINUL nr. 214 din 7 iunie 2012 privind procura specială utilizată în sistemul public de pensii prevede ca procura specială trebuie să conţină următoarele elemente:
a) numele, prenumele, cetăţenia, data şi locul naşterii, alte date personale înscrise în actul de identitate (valabil la data emiterii procurii) al titularului dreptului la pensie, precum şi numărul şi seria actului menţionat;
b) numele, prenumele, cetăţenia, data şi locul naşterii, alte date personale înscrise în actul de identitate (valabil la data emiterii procurii) al mandatarului, precum şi numărul şi seria actului menţionat;
c) obiectul mandatului, respectiv depunerea dosarului de pensie, deschiderea contului curent/contului de card, în vederea încasării pensiei, încasarea drepturilor cuvenite curente şi restante, semnarea extrasului de cont, ridicarea deciziei de pensie, a carnetului de muncă original, precum şi a taloanelor de plată a pensiei, taloanelor speciale de călătorie/legitimaţiei de transport etc.;
d) precizarea că mandatarul are toate obligaţiile ce îi revin titularului, inclusiv aceea de a comunica orice schimbare, de natură să conducă la modificarea condiţiilor în funcţie de care a fost stabilită sau se plăteşte pensia, intervenită în situaţia titularului, în termen de 15 zile de la data apariţiei acesteia, casei teritoriale de pensii, respectiv casei de pensii sectoriale, în evidenţele căreia se află.
e) Procura specială este valabilă o perioadă de maximum 18 luni de la data autentificării.

Pentru desemnarea mandatarului trebuie despuse urmatoarele documente:
-cerere desemnare mandatar – DESCARCA AICI
-copie cupon de pensie/indemnizatie;
- procura speciala;
-copie act identitate titular
- copie act de identitate mandatar
Actele se transmit prin email la adresa cjpbrasov@cnpp.ro sau prin posta prin scrisoare recomandata/ depunere personala la sediul Casei Judetene de Pensii Brasov. Va rugam sa mentionati si un numar de telefon pentru eventualitatea in care este necesar sa fiti contactat.

 

7. PUNEREA IN PLATA A PENSIEI ANTICIPATE / ANTICIPATE PARTIALE
Pentru punerea in plata a deciziei de acordare a pensiei anticipate/anticipate partiale trebuie depuse urmatoarele documente:
-cerere de punere in plata
-adeverinta/ decizie desfacere a contractului individual de munca
-copie carte de identitate
-copie decizie de pensie
Actele se transmit prin email la adresa cjpbrasov@cnpp.ro sau prin posta prin scrisoare recomandata/ depunere personala la sediul Casei Judetene de Pensii Brasov. Va rugam sa mentionati si un numar de telefon pentru eventualitatea in care este necesar sa fiti contactat.

 

8. Plata pensiei in cazul copiilor urmasi

Copiii care au implinit varsta de 16 ani trebuie sa prezinte adeverinta in original emisa de catre unitate de invatamant si copie carte de identitate.
Ulterior implinirii acestei varste, adeverintele de studii pentru elevi trebuie emise dupa data inceperii anului scolar( in principiu dupa data de 15 septembrie), iar pentru studenti adeverintele trebuie emise dupa data inceperii anului universitar ( in principiu dupa 1 octombrie).

In perioada 1- 25 septembrie a fiecarui an, copiii urmasi  vor transmite Casei Judetene de Pensii Brasov, o declaratie pe proprie raspundere ca urmeaza facultatea/masterat/doctorat, unitatea de invatamant unde sunt inscrisi, anul de studiu.
In cazul copilului care urmeaza facultatea/masterul/doctoratul in straintatate, este necesar sa prezinte adeverinta tradusa si legalizata,  emisa , la fel, dupa inceperea anului universitar.

Actele se transmit prin posta prin scrisoare recomandata/ depunere personala la sediul Casei Judetene de Pensii Brasov. Va rugam sa mentionati si un numar de telefon pentru eventualitatea in care este necesar sa fiti contactat.

 

9. Schimbare modalitate de plata a pensiei
Plata pensiei se poate efectua prin mandat postal la adresa titularului sau la adresa mandatarului imputernicit prin procura speciala  sau in cont curent de pensie deschis pe teritoriul Romaniei.

In situatia in care titularul dreptului la pensie primeste pensia la adresa de domiciliu si opteaza pentru plata pensiei in cont bancar, este necesar sa se prezinte la o unitate bancara din raza judetului Brasov cu care Casa Nationala de Pensii Publice a incheiat conventie. Procedura este urmatoarea:
- pensionarul sau mandatarul se prezinta la o unitate bancara cu decizia de pensionare emisa de Casa Judeteana de Pensii Brasov si carte de identitate si solicita virarea pensiei in cont de pensie.
Banca va transmite toate datele necesare platii pensiei in cont, fara a fi necesar ca pensionarul sa se mai deplaseze la Casa Judeteana de Pensii Brasov.
Plata pensiei in cont se va efectua in maxim 2-3 luni de la prezentarea la unitatea bancara, interval in care pensia va fi transmisa in continuare prin mandat postal.
În situaţia beneficiarilor care au optat pentru efectuarea plăţii drepturilor de pensie în cont curent sau în cont de card, documentul de informare cu privire la sumele plătite, întocmit de CNPP, este transmis lunar la domiciliul sau, după caz, la reşedinţa acestora, cu serviciul de corespondenţă standard (postal).

In situatia in care pensionarul dreptului la pensie, care primeste pensia in cont curent sau in cont de card,  doreste sa revina la plata pensiei prin mandat postal, la adresa de domiciliu a pensionarului sau mandatarului, acesta va trebui sa transmita Casei Judetene de Pensii Brasov urmatoarele documente:

- cerere de sistare a plății drepturilor de pensie/indemnizație în cont si achitarea acestora prin posta – descarca aici
- copie act de identitate
- copie cupon de pensie


Actele se transmit prin email la adresa cjpbrasov@cnpp.ro sau prin posta prin scrisoare recomandata/ depunere personala la sediul Casei Judetene de Pensii Brasov. Va rugam sa mentionati si un numar de telefon pentru eventualitatea in care este necesar sa fiti contactat.

Precizarea noastra : formularul de cerere de sistare a plății drepturilor de pensie/indemnizație în cont si achitarea acestora prin posta este cel anexat prezentei si care se regaseste la pct.27 din caseta din josul primei pagini – formulare - formulare tipizate

 

10. Transfer al drepturilor de la o casa teritoriala de pensii la alta

In ca cazul in care pensionarul isi schimba domiciliu in raza teritoriala de compenta  a Casei Judetene de Pensii Brasov in raza de competenta a altei case teritoriale de pensii ( alt judet), va trebui sa transmita Casei Judetene de Pensii Brasov urmatoarele documente:

-  cerere de transfer a dosarului de pensie/indemnizație– descarca aici
- copie act de identitate
-copie cupon de pensie

Actele se transmit prin email la adresa cjpbrasov@cnpp.ro sau prin posta prin scrisoare recomandata/ depunere personala la sediul Casei Judetene de Pensii Brasov. Va rugam sa mentionati si un numar de telefon pentru eventualitatea in care este necesar sa fiti contactat.

Formularul de cerere Transfer al drepturilor de la o casa teritoriala de pensii la alta este cel anexat prezentei si care se regaseste la pct.20 din caseta din josul primei pagini – formulare - formulare tipizatePrograme utile

Aici gasiti ultimele versiuni de programe ce pot fi descarcate de pe site-ul nostru
download


 Quiz

Ce părere aveţi despre SITE-ul nostru?

 foarte bună
 bună
 nu ştiu
 rea
 foarte rea

Portal CNPP

 
harta site   întrebări frecvente   termeni şi condiţii  
2021 © Casa Judeţeană de Pensii Braşov. Toate drepturile sunt rezervate.