Webmaster

Discover Group


 

COMPARTIMENT EXPERTIZĂ MEDICALĂ SI RECUPERAREA CAPACITATII DE MUNCĂ

INFORMAŢII UTILE

Expertiza Medicala a Capacitatii de Munca - Brasov
Conditii privind eligibilitatea

Pensia se acorda la cererea persoanei indreptatite, a mandatarului desemnat de aceasta cu procura speciala, a tutorelui sau a curatorului acesteia.

Au dreptul la pensie de invaliditate asiguratii care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca, din cauza:
- neoplasmelor si SIDA
- bolilor obisnuite si accidentelor care nu au legatura cu munca.
- accidentelor de munca, conform legii;
- bolilor profesionale si tuberculozei;

Beneficiaza de pensie de invaliditate si asiguratii care:
- satisfac serviciul militar ca militar in termen sau militar cu termen redus;
- ucenicii si studentii care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca datorita accidentelor sau bolilor profesionale survenite in timpul si din cauza practicii profesionale.
- persoanele care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca si marii mutilati, ca urmare a participarii la lupta pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989 ori in legatura cu evenimentele revolutionare din decembrie 1989, care erau cuprinsi intr-un sistem de asigurari sociale anterior datei ivirii invaliditatii; 
Au dreptul la pensie de invaliditate si persoanele care la data ivirii invaliditatii nu mai au calitatea de asigurat, dar indeplinesc conditiile cerute de lege cu privire la varsta si stagiu de cotizare realizat.
Incadrarea sau neincadrarea intr-un grad de invaliditate se face prin decizie emisa de medicul specializat in expertiza medicala si recuperarea capacitatii de munca, denumit in continuare medic expert al asigurarilor sociale, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii, insotita de documentatia necesara.
Conditii privind stagiul de cotizare
Persoanele care şi-au pierdut capacitatea de muncă din cauza unor boli obişnuite sau a unor accidente care nu au legătură cu munca beneficiază de pensie de invaliditate, dacă au realizat, în condiţiile legii, stagiu de cotizare.
Grade de invaliditate
Expertiza medicala a capacitatii de munca in vederea pensionarii de invaliditate se face la cerere. Persoana care solicita evaluarea capacitatii de munca in vederea incadrarii intr-un grad de invaliditate va depune o cerere de expertizare a capacitatii de munca la serviciul de expertiza medicala a capacitatii de munca din cadrul casei teritoriale de pensii. Cererea de expertizare a capacitatii de munca in vederea incadrarii in grad de invaliditate va fi insotita de documente medicale care atesta faptul ca persoana care solicita expertizarea prezinta afectiuni cronice pentru care a urmat tratament recuperator.
In situatia persoanelor nedeplasabile, cererea de expertizare a capacitatii de munca in vederea incadrarii in grad de invaliditate impreuna cu documentele medicale se depun de catre apartinatorul solicitantului.
In raport cu cerintele locului de munca si cu gradul de reducere a capacitatii de munca, invaliditatea este:
a) de gradul I, caracterizata prin pierderea totala a capacitatii de munca, a capacitatii de autoservire, de autoconductie sau de orientare spatiala, invalidul necesitand ingrijire sau supraveghere permanenta din partea altei persoane;
b) de gradul II, caracterizata prin pierderea totala a capacitatii de munca, cu posibilitatea invalidului de a se autoservi, de a se autoconduce si de a se orienta spatial, fara ajutorul altei persoane;
c) de gradul III, caracterizata prin pierderea a cel putin jumatate din capacitatea de munca, invalidul putand sa presteze o activitate profesionala.
Criteriile si normele pe baza carora se face încadrarea în gradele I, II si III de invaliditate sunt stabilite prin Hotarârea de Guvern nr.155/2011 pentru aprobarea criteriilor si normelor de diagnostic clinic, diagnostic functional si evaluarea capacitatii de munca.
Revizuirea medicala
Pensionarii de invaliditate sunt supusi revizuirii medicale, in functie de afectiune, la intervale de 1-3 ani, pana la implinirea varstelor standard de pensionare, la termenele stabilite de casele teritoriale de pensii.
Dupa fiecare revizuire medicul expert al asigurarilor sociale din cadrul casei teritoriale de pensii emite o noua decizie prin care se stabileste, dupa caz:
a) mentinerea in acelasi grad de invaliditate;
b) incadrarea in alt grad de invaliditate;
c) incetarea calitatii de pensionar de invaliditate, ca urmare a redobandirii capacitatii de munca.
Dreptul la pensie de invaliditate se modifica sau inceteaza incepand cu luna urmatoare celei in care s-a emis decizia de revizuire medicala.
Revizuirea medicala se poate efectua si la cererea pensionarilor, daca starea sanatatii lor s-a imbunatatit sau, dupa caz, s-a agravat.
Pensionarii de invaliditate revizuibili, sunt obligati sa urmeze programele recuperatorii intocmite de medicul expert al asigurarilor sociale care a emis decizia de incadrare in grad de invaliditate, in vederea reintegrarii socioprofesionale in aceeasi munca sau in alta.

Nu sunt supusi revizuirii medicale periodice pensionarii de invaliditate care:
a) prezinta invaliditati care afecteaza ireversibil capacitatea de munca;
b) au implinit varstele prevazute de prezenta lege pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta;
c) au varsta mai mica cu pana la 5 ani fata de varsta standard de pensionare si au realizat stagiile complete de cotizare, conform prezentei legi.
Trecerea de la pensie de invaliditate la pensia pentru limita de vârsta

La implinirea varstei standard prevazute de lege pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta beneficiarul pensiei de invaliditate poate opta pentru cea mai avantajoasa dintre pensii.
Indemnizatia pentru insotitor se mentine indiferent de pensia pentru care se opteaza.
Termene de acordare si plata a pensiei de invaliditate

Drepturile de pensie de invaliditate se acorda si se platesc:
a)de la data încetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă sau, după caz, de la data încetării calităţii de asigurat, cu excepţia persoanelor asigurate pe bază de contract de asigurare socială şi a acelora care, conform prevederilor art. 118, pot cumula pensia cu respectivele venituri, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei medicale asupra capacităţii de muncă, în situaţia pensiei de invaliditate acordate persoanei care, la data emiterii deciziei medicale, are calitatea de asigurat;
b) de la data depunerii cererii, in cazul persoanelor care la data solicitarii pensiei de invaliditate nu mai au calitatea de asigurat.
Suspendarea platii pensiei
Plata pensiei de invaliditate se suspenda începând cu luna urmatoare celei in care:
a) pensionarul de invaliditate sau pensionarul urmaş prevăzut la art. 84 lit. c) ori cel prevăzut la art. 86 alin. (1) nu se prezintă la revizuirea medicală obligatorie sau la convocarea Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă sau a centrelor regionale de expertiză medicală a capacităţii de muncă;
 b) pensionarul de invaliditate nu mai urmează programele recuperatorii, întocmite de medicul expert al asigurărilor sociale, prevăzute la art. 81 alin. (1);
 c) pensionarul de invaliditate, încadrat în gradul I sau II de invaliditate, precum şi pensionarii urmaşi încadraţi în gradul I sau II de invaliditate realizează venituri lunare aflându-se în una dintre situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) şi b) sau pct. II;
d) pensionarul de invaliditate, încadrat în gradul III de invaliditate, precum şi copilul pensionar de urmaş, încadrat în gradul III de invaliditate, realizează venituri lunare aflându-se în una dintre situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) şi b) sau pct. II, depăşind jumătate din programul normal de lucru al locului de muncă respectiv;
e) pensionarul şi-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat, cu care România a încheiat convenţie de reciprocitate în domeniul asigurărilor sociale, dacă, potrivit prevederilor acesteia, pensia se plăteşte de către celălalt stat

În sistemul public de pensii, reluarea plăţii pensiei/indemnizaţiei pentru însoţitor se face, la cerere, după cum urmează:

a) începând cu luna următoare celei în care a fost înlăturată cauza care, potrivit legii, a dus la suspendarea plăţii pensiei, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data la care cauza suspendării a fost înlăturată;
b) începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea, dacă depunerea acesteia s-a făcut după expirarea termenului prevăzut la lit. a);
c) de la data începerii anului şcolar, în situaţia în care suspendarea plăţii pensiei s-a făcut în temeiul prevederilor art. 114 alin. (1) lit. g) şi alin. (2);
d) de la data suspendării, în cazul pensiei şi/sau a indemnizaţiei pentru însoţitor, suspendate în temeiul prevederilor art. 114 alin. (4).

Plata indemnizatiei se suspenda în perioada în care pensionarul de invaliditate gradul I, cu exceptia nevazatorilor, este internat in institutii de asistenta sociala sau in unitati medicale specializate.
Contestarea deciziei medicale
Decizia medicală asupra capacităţii de muncă poate fi contestată, în termen de 30 de zile de la comunicare, la comisiile medicale de contestaţii.
Comisiile medicale de contestaţii funcţionează în cadrul centrelor regionale de expertiză medicală a capacităţii de muncă şi Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă.
Contestaţia se soluţionează în termen de 45 de zile de la înregistrare. Decizia emisă în soluţionarea contestaţiei se comunică în termen de 5 zile de la data soluţionării.
Deciziile comisiilor medicale de contestaţii date în soluţionarea contestaţiilor pot fi atacate la instanţele judecătoreşti competente în termen de 30 de zile de la comunicare.
Decizia de incadrare sau de neincadrare intr-un grad de invaliditate, necontestata in termen, este definitiva.
Decizia emisa dupa revizuirea medicala se supune aceleiasi proceduri de contestare si solutionare.
Contestarea deciziei de pensionare
Deciziile de pensie emise de casele teritoriale de pensii pot fi contestate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Comisia Centrală de Contestaţii. Contestatia se depune la casa teritoriala de pensii, urmand ca aceasta sa fie transmisa Comisiei Centrale de Contestatii.
Procedura de examinare a deciziilor supuse contestării reprezintă procedură administrativă prealabilă, obligatorie, fără caracter jurisdicţional.
Comisia Centrală de Contestaţii funcţionează în cadrul CNPP.
Deciziile de pensie necontestate în termen sunt definitive.

 
Acte necesare Dosar Pensie de Invaliditate

- Cerere pentru expertizarea capacitatii de munca in vederea incadrarii in grad de invaliditate. 
- Acte medicale doveditoare a afectiunii invalidante (Bilete externare, scrisori medicale, consulturi si referate medicale, copii dupa Foaia de Observatie Clinica ) –in original
- Analize de laborator,investigatii medicale, explorari functionale –in original

  • Acte medicale doveditoare a efectuarii tratamentului recuperator .
  • Adeverinta eliberata de catre angajatorul persoanei solicitante, din care sa reiasa numarul de zile de concediu medical ,de care a beneficiat persoana in cauza, in ultimele 12/24 luni (unde este cazul )
  • Copie carnetul de munca
  • Copie Carte Identitate/Buletin Identitate

SERVICII OFERITE DE CABINETELE DE EXPERTIZA MEDICALA SI RECUPERAREA CAPACITATII DE MUNCA
Expertizeaza cazurile;
- avizeaza prelungirea concediului medical peste 90 de zile conform legislatiei;
- emite avize de pensionare pentru cazurile care nu pot beneficia de actiunile de recuperare, in limitele concediului medical;
- examineaza bolnavii propusi pentru pensionare de invaliditate, confrunta starea clinica cu diagnosticul, solicita completarea investigatiilor, propune si emite decizii de incadrare sau neincadrare in grade de invaliditate;
- efectueaza revizuirea medicala a bolnavilor conform legii;
- dispune efectuarea de investigatii sociale pentru cazurile problema;
- intocmeste programul de recuperare si urmareste aplicarea lui;
- controleaza prin sondaj modul de eliberare a certificatelor pentru incapacitate temporara de munca;
- analizeaza documentele medicale si avizeaza plata serviciilor medicale pentru beneficiarii Legii 346/2002 la accidentele de munca si boli profesionale;
- intocmeste situasiile analitice solicitate de CNPP - Casa Nationala de Pensii Publice, CJP si INEMRCM Bucuresti;
- realizeaza orice alte activitati specifice activitatii de expertiza medicala prevazute de lege;
- expertizeaza persoanele ce solicita prin intermediul judecatoriei aprecierea capacitatii de munca;
- avizeaza acordarea ajutorului social pentru beneficiarii Legii 416/2001 (venitul minim garantat).

-analizeaza documentele medicale si decide incadrarea sau neincadrarea in grad de invaliditate , pentru persoanele ce solicita pensii de invaliditate ,cu domiciliul in alte state ale UE ,in conformitate cu Regulamentul European 1408 (pensii europene).

 


Programe utile

Aici gasiti ultimele versiuni de programe ce pot fi descarcate de pe site-ul nostru
download


 Quiz

Ce părere aveţi despre SITE-ul nostru?

 foarte bună
 bună
 nu ştiu
 rea
 foarte rea

Portal CNPP

 
harta site   întrebări frecvente   termeni şi condiţii  
2018 © Casa Judeţeană de Pensii Braşov. Toate drepturile sunt rezervate.