Webmaster

Discover Group


 


DESPRE MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, în subordinea Guvernului, cu personalitate juridica, având rol de sinteza pentru asigurarea si coordonarea aplicarii strategiei si politicilor Guvernului în domeniile:
- muncii;
- solidaritatii sociale;
- protectiei sociale;
- familiei.

În vederea realizarii rolului sau, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei îndeplineste urmatoarele functii:

a) de strategie, prin care se asigura elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul muncii, protectiei si solidaritatii sociale si familiei;
b) de reglementare si sinteza, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ si institutional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice în domeniul sau de activitate;
c) de armonizare cu reglementarile Uniunii Europene ale cadrului legislativ din domeniul sau de activitate;
d) de autoritate de management pentru programul operational sectorial privind politica sociala si de ocupare a fortei de munca;
e)de administrare a bunurilor si de gestionare a bugetelor si fondurilor alocate;
f) de reprezentare, prin care se asigura în numele statului român reprezentarea pe plan intern si extern în domeniul sau de activitate;
g) de autoritate de stat, prin care se asigura exercitarea controlului aplicarii unitare si respectarii reglementarilor legale în domeniul sau de activitate si al functionarii institutiilor care îsi desfasoara activitatea sub autoritatea sau în coordonarea sa, precum si exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a atributiilor prevazute de dispozitiile legale în vigoare pentru ordonatorul principal de credite, delegate, potrivit legii, conducatorului executiv al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, respectiv al Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale.

În exercitarea functiilor sale Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei îndeplineste urmatoarele atributii principale:


IN DOMENIUL POLITICILOR SOCIALE

1. identifica, în colaborare cu ministerele si organele de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, efectele sociale ale politicilor publice aflate în derulare;
2. efectueaza studii si analize asupra impactului social al schimbarilor intervenite în plan legislativ, al deciziilor si masurilor de politica sociala si economica;
3. evalueaza si analizeaza calitatea proceselor sociale importante induse în societate prin aplicarea politicilor publice;
4. fundamenteaza pe baza unor indicatori specifici masurile de protectie sociala.


IN DOMENIUL AFACERILOR EUROPENE SI RELATIILOR EXTERNE

1. deruleaza programe si proiecte destinate sprijinirii initiativelor guvernamentale privind dezvoltarea parteneriatului social finantat de Uniunea Europeana sau din alte surse;
2. elaboreaza si fundamenteaza documentele anuale ce reflecta pozitia României în domeniul muncii si politicii sociale în cadrul procesului de aderare la Uniunea Europeana;
3. coopereaza cu compartimentele de integrare europeana din celelalte institutii pentru realizarea activitatilor de pregatire a aderarii României la Uniunea Europeana si fundamenteaza pozitia ministerului în cadrul Comitetului interministerial pentru integrare europeana;
4. asigura pentru domeniul muncii si politicii sociale elaborarea documentelor de pozitie oficiale pentru procesul de negociere a aderarii si pentru participarea la comitetele si subcomitetele constituite pentru aplicarea Acordului de asociere România - Uniunea Europeana;
5. monitorizeaza adoptarea si punerea în aplicare a legislatiei nationale armonizate cu legislatia comunitara în domeniile proprii de activitate;
6. participa si coordoneaza participarea institutiilor din subordine la programele de asistenta financiara acordate de Uniunea Europeana în domeniul politicii sociale si ocuparii fortei de munca;
7. contribuie la initierea si formularea de propuneri în domeniul sau de activitate privind orientarile de baza referitoare la ansamblul actiunilor care vizeaza procesul de integrare europeana a României;
8. coordoneaza, implementeaza si gestioneaza asistenta financiara acordata prin Programul operational sectorial pentru politica sociala si de ocuparea fortei de munca si îndeplineste atributiile prevazute, potrivit legii;
9. îndeplineste atributiile, potrivit legii, pentru perfectionarea activitatii unitatilor de implementare a programelor PHARE;
10. monitorizeaza derularea proiectelor finantate de Uniunea Europeana, pe care Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei le are în pregatire sau în desfasurare, si ia masuri pentru respectarea întocmai a termenilor de referinta si a calendarului implementarii acestora;
11. coordoneaza elaborarea rapoartelor la conventiile adoptate sub egida Organizatiei Internationale a Muncii, ratificate de România;
12. examineaza prevederile instrumentelor juridice elaborate sub egida Consiliului Europei din punct de vedere al concordantei cu dreptul intern, în vederea ratificarii acestora, si coordoneaza elaborarea rapoartelor periodice privind îndeplinirea prevederilor instrumentelor ratificate;
13. pregateste, elaboreaza, negociaza si urmareste încheierea si ratificarea instrumentelor juridice bilaterale de cooperare în domeniul muncii si securitatii sociale;
14. asigura administrarea, coordonarea si monitorizarea implementarii programelor finantate din Fondul Social European;
15. presteaza servicii gratuite de informare, orientare si documentare în domeniul muncii si solidaritatii sociale pentru investitorii straini si autohtoni.


IN DOMENIUL ASISTENTEI SOCIALE SI POLITICILOR FAMILIALE

1. elaboreaza politica de asistenta sociala;
2. stabileste strategia nationala prin care promoveaza drepturile familiei, copilului, persoanei singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap si ale oricaror persoane aflate în nevoie;
3. coordoneaza si controleaza functionarea sistemului national de asistenta sociala;
4. elaboreaza proiecte de acte normative, norme metodologice si reglementari privitoare la functionarea sistemului de asistenta sociala;
5. elaboreaza, implementeaza si evalueaza programele nationale de asistenta sociala;
6. îndruma si controleaza activitatea institutiilor de asistenta sociala publice si private în ceea ce priveste aplicarea masurilor de asistenta sociala;
7. îndruma si controleaza activitatea asociatiilor si fundatiilor care deruleaza programe de asistenta sociala, în vederea respectarii drepturilor sociale ale persoanelor beneficiare;
8. asigura îndrumarea metodologica, coordoneaza si controleaza activitatea caminelor pentru persoane vârstnice, împreuna cu autoritatile administratiei publice locale;
9. asigura îndrumarea metodologica, coordoneaza si controleaza activitatea institutiilor de asistenta sociala care asigura protectie, gazduire, îngrijire si consiliere pentru victimele violentei în familie;
10. elaboreaza si fundamenteaza strategia si programele în domeniul îngrijirii si consilierii pentru victimele violentei în familie;
11. colaboreaza cu alte ministere si institutii la elaborarea si implementarea programelor de planificare si educatie familiala;
12. realizeaza programe în parteneriat cu organisme si institutii internationale în domeniul asistentei sociale;
13. finanteaza programele nationale de asistenta sociala;
14. administreaza si gestioneaza fondurile alocate, conform legii, pentru asistenta sociala;
15. acorda subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridica, din domeniul de activitate al ministerului, în conditiile prevazute de lege;
16. propune acordarea statutului de utilitate publica asociatiilor si fundatiilor, din domeniul sau de activitate, în conditiile prevazute de lege;
17. elaboreaza si propune indicatori din domeniul asistentei sociale.


IN DOMENIUL FORTEI DE MUNCA

1. elaboreaza politici, programe si planuri nationale în domeniile ocuparii fortei de munca, formarii profesionale, egalitatii de sanse între femei si barbati si circulatiei internationale a fortei de munca, prin colaborare cu ministere si cu alte organe ale administratiei publice centrale cu sarcini si atributii pe piata muncii, si exercita controlul asupra înfaptuirii acestora de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor;
2. elaboreaza si avizeaza proiecte de acte normative în domeniile ocuparii fortei de munca, formarii profesionale, egalitatii de sanse pe piata muncii;
3. coordoneaza elaborarea, implementarea si monitorizarea anuala a Planului national de actiune pentru ocuparea fortei de munca;
4. aproba anual Programul national de ocupare a fortei de munca si Planul national de formare profesionala, propuse de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, si exercita controlul asupra realizarii acestora;
5. stabileste anual indicatorii sociali si nivelul acestora, în baza carora se elaboreaza Programul anual de activitate al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca;
6. promoveaza programe, propune si implementeaza acorduri bilaterale si proiecte de colaborare internationala în domeniile ocuparii fortei de munca, formarii profesionale, egalitatii de sanse între femei si barbati si circulatiei internationale a fortei de munca;
7. actualizeaza, împreuna cu alte ministere si institutii de specialitate, Clasificarea ocupatiilor din România;
8. exercita controlul asupra modului în care este organizata si se desfasoara formarea profesionala a adultilor;
9. urmareste si controleaza activitatea agentiilor de credit care deruleaza activitate de microcreditare;
10. coordoneaza activitatea Comisiei Nationale de Promovare a Ocuparii Fortei de Munca;
11. coordoneaza activitatea Comisiei consultative interministeriale în domeniul egalitatii de sanse între femei si barbati (CODES).


IN DOMENIUL PARTENERIATULUI SOCIAL

1. realizeaza coordonarea relatiei Guvernului de parteneriat social atât în ceea ce priveste raporturile cu organizatiile patronale si sindicale, cât si cu alte organizatii ale societatii civile;
2. elaboreaza politici, programe si proiecte de acte normative în domeniul parteneriatului social si urmareste aplicarea acestora;
3. elaboreaza metodologia si asigura asistenta metodologica privind formele de derulare a parteneriatului social;
4. pregateste, elaboreaza, negociaza si urmareste încheierea întelegerilor cu partenerii sociali;
5. avizeaza si controleaza conformitatea reprezentativitatii partenerilor sociali cu prevederile legale în vigoare;
6. constituie si gestioneaza baza de date si registrele de evidenta privind organizatiile patronale, sindicale si alte organizatii ale societatii civile;
7. elaboreaza criteriile si formele activitatii de mediere a conflictelor de munca si reglementeaza formarea mediatorilor în domeniu;
8. initiaza, coordoneaza si urmareste realizarea programelor de dezvoltare a parteneriatului social în colaborare cu administratia publica centrala si locala, patronatele, sindicatele si alte structuri ale societatii civile organizate, precum si cu organisme si institutii internationale în domeniu;
9. asigura consultarea permanenta a partenerilor sociali asupra initiativelor legislative din sfera sa de activitate;
10. coordoneaza metodologic activitatea de dialog social desfasurata la nivelul administratiei publice centrale si locale;
11. analizeaza si avizeaza actele normative elaborate de ministere si alte organe centrale în domeniul parteneriatului social;
12. asigura legatura cu Parlamentul, Consiliul Economic si Social, sindicatele, patronatele si alti parteneri ai societatii civile în problemele specifice activitatii sale.


IN DOMENIUL VENITURILOR SALARIALE

1. elaboreaza propuneri privind sistemul de salarizare pentru personalul contractual din sectorul bugetar, colaboreaza cu Agentia Nationala a Functionarilor Publici privind sistemul de salarizare pentru functionarii publici si realizeaza controlul aplicarii legislatiei din acest domeniu;
2. propune strategii cu privire la salarizarea în regii autonome, companii si societati nationale si în societati comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;
3. elaboreaza sistemul de ajustare a salariilor în raport cu evolutia preturilor de consum;
4. elaboreaza metodologia de calcul al nivelului salariului minim garantat, fundamentat pe indicatori socioeconomici minimali, ca instrument de protectie a angajatilor;
5. îndeplineste atributiile prevazute de lege privind constatarea si aplicarea sanctiunilor în institutiile publice finantate integral din venituri proprii;
6. colaboreaza cu partenerii sociali si acorda asistenta de specialitate în domeniul veniturilor salariale;
7. monitorizeaza, potrivit acordurilor încheiate cu organismele financiare internationale, evolutia Programului national de ocupare a fortei de munca si a fondului de salarii la agentii economici;
8. analizeaza si avizeaza actele normative elaborate de ministere si de alte organe centrale privind cheltuielile de personal în sectorul regiilor autonome, companiilor si societatilor nationale, precum si al institutelor nationale de cercetare-dezvoltare.


IN DOMENIUL ASIGURARILOR SOCIALE SI LEGILOR SPECIALE

1. elaboreaza politici si programe, în colaborare cu alte ministere si organe ale administratiei publice centrale, în domeniul pensiilor si altor drepturi de asigurari sociale;
2. exercita controlul asupra implementarii politicilor si programelor de catre Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale;
3. elaboreaza metodologia de aplicare a prevederilor legale din domeniul stabilirii drepturilor de pensii, altor drepturi de asigurari sociale si a drepturilor acordate prin legi speciale, la propunerea Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale;
4. desfasoara activitati privind aprobarea înlesnirilor de plata a creantelor bugetare si altor ajutoare de stat din domeniul sau de activitate;
5. elaboreaza legislatia pentru crearea cadrului institutional necesar implementarii si functionarii sistemului de pensii administrate privat.


IN DOMENIUL LEGISLATIEI MUNCII

1. elaboreaza politici, programe si proiecte de acte normative în domeniul relatiilor de munca, securitatii si sanatatii în munca si urmareste aplicarea acestora;
2. elaboreaza proiecte de acte normative referitoare la raporturile de munca, la contractele colective de munca, la timpul de munca si odihna, disciplina muncii, raspunderea patrimoniala, jurisdictia muncii si la documentele de dovedire a vechimii în munca;
3. elaboreaza si coordoneaza activitatea de sistematizare, simplificare si îmbunatatire a legislatiei muncii, din domeniul sau de activitate;
4. efectueaza studii, analize si documentari privind oportunitatea initierii sau modificarii unor acte normative privind legislatia muncii;
5. coordoneaza si asigura aplicarea unitara a prevederilor din domeniul legislatiei muncii;
6. asigura aplicarea legislatiei privind contractele colective de munca si conflictele de interese;
7. avizeaza, în vederea înregistrarii, asociatiile si fundatiile din domeniul sau de activitate;
8. asigura reprezentarea în fata instantelor de judecata în problemele din domeniul de activitate al ministerului.


IN DOMENIUL MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE

1. coordoneaza metodologic, prin compartimentul de specialitate, activitatea de resurse umane din institutiile subordonate, în coordonare si sub autoritatea sa;
2. asigura, prin compartimentul de specialitate, recrutarea, selectarea, promovarea, în conditiile legii, dupa criteriul competentei si fara nici o discriminare, a functionarilor publici, a personalului contractual, procesul de evaluare a performantelor profesionale ale acestora, precum si alte atributii ce îi revin din actele normative în vigoare;
3. organizeaza si monitorizeaza formarea profesionala a personalului din aparatul propriu si institutiile din subordine, în vederea pregatirii acestuia pentru aderarea României la Uniunea Europeana;
4. analizeaza si avizeaza actele normative elaborate de ministere si de alte organe centrale privind aplicarea prevederilor legale în ceea ce priveste personalul si structurile organizatorice ale acestora.


IN DOMENIUL ECONOMICO-FINANCIAR SI DE INVESTITII

1. fundamenteaza si promoveaza proiectele de bugete care se administreaza de catre aparatul propriu sau de catre institutiile aflate sub autoritatea sa, respectiv bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul de stat, pentru capitolele bugetare din care se realizeaza finantarea prestatiilor de protectie sociala, intrarile de credite externe, fondurile externe nerambursabile si monitorizeaza executia bugetara;
2. elaboreaza proiectul bugetului anual pentru activitatea proprie si a institutiilor subordonate;
3. elaboreaza programele de investitii anuale si multianuale;
4. analizeaza si avizeaza proiectele de acte normative initiate de ministere si de alte autoritati ale administratiei publice centrale, potrivit legii;
5. organizeaza controlul financiar preventiv la nivelul ministerului si avizeaza organizarea acestuia la nivelul institutiilor subordonate, potrivit legii;
6. monitorizeaza executia bugetara si ia masuri operative pentru asigurarea platii tuturor drepturilor de protectie sociala, în limita fondurilor aprobate;
7. pe baza evolutiei indicatorilor specifici, fundamenteaza initierea masurilor de protectie sociala pentru prestatiile existente sau propune, dupa caz, acordarea de noi prestatii;
8. elaboreaza sustinerea financiara pentru actele normative initiate, cu impact la nivelul prestatiilor de protectie sociala;
9. coordoneaza activitatile de implementare a proiectelor cu finantare externa pentru toate domeniile de activitate ale ministerului si administreaza fondurile provenind din intrari de credite externe aferente acestor proiecte.

ALTE DOMENII DE ACTIVITATE

1. îndeplineste activitati de audit public intern, potrivit legii;
2. elaboreaza metodologia, normele, standardele si indicatorii privind securitatea si sanatatea în munca;
3. coordoneaza activitatea sistemului de certificare a calitatii din punct de vedere al securitatii muncii si al echipamentelor tehnice, echipamentelor individuale de protectie a muncii si al echipamentelor individuale de lucru;
4. elaboreaza si avizeaza proiecte de acte normative, metodologii sau proceduri pentru implementarea sistemului privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale;
5. elaboreaza politici si strategii pentru functionarea eficienta a sistemului de asigurare si prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale;
6. aproba clasificarea minelor din punct de vedere al emanatiilor de gaze, în baza documentatiilor prezentate de persoanele juridice;
7. desfasoara activitati de informare-documentare cu privire la securitatea si sanatatea în munca, asigura elaborarea si editarea de carti, reviste, brosuri, pliante, afise si alte publicatii în acest domeniu si avizeaza materiale în acest scop;
8. stabileste politici de prevenire în domeniul securitatii si sanatatii în munca, bazate pe factorii mediului de munca;
9. editeaza buletine informative din domeniul sau de activitate; cheltuielile legate de tiparirea si difuzarea buletinelor informative vor fi suportate din alocatiile bugetare aprobate Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei;
10. solutioneaza, în conformitate cu prevederile legale, plîngerile, contestatiile si petitiile persoanelor fizice si juridice;
11. elaboreaza, implementeaza si dezvolta sistemul informatic în domeniul muncii si solidaritatii sociale;
12. exercita controlul prin compartimentele specializate din directiile pentru dialog, familie si solidaritate sociala judetene si a municipiului Bucuresti privind agentii economici, persoane juridice si fizice, în legatura cu constituirea si virarea contributiilor datorate bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetului asigurarilor pentru somaj;
13. coordoneaza, negociaza si încheie, în conditiile legii, acorduri internationale din domeniul sau de activitate;
14. exercita controlul asupra activitatilor desfasurate de institutiile subordonate, în coordonare sau aflate sub autoritatea sa;
15. reprezinta România, în conditiile legii, la organismele internationale din domeniul sau de activitate.


Programe utile

Aici gasiti ultimele versiuni de programe ce pot fi descarcate de pe site-ul nostru
download

Portal CNPP

 
harta site   întrebări frecvente   termeni şi condiţii  
2018 © Casa Judeţeană de Pensii Braşov. Toate drepturile sunt rezervate.